Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů Daniel Dobrý, bytem Astronautů 1094/9, Město, 736 01 Havířov, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

 • Správce shromažďuje, v rámci nastavby Freak Social Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
 • Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese obscurefreaks.cz (dále jen „internetové stránky“).
 • Následující informace jsou navrženy tak, aby vám pomohli pochopit, jaká data to konkrétně jsou a proč je shromažďujeme.

Ve vztahu k údajům o uživatelích

 • Respektujeme soukromí našich uživatelů a podnikáme všechny námi možné kroky k tomu, abychom údaje o nich řádně zabezpečili a ochránili je před zneužitím. Pokud se přihlašujete do naší služby, využívejte standardní protokol umožňující zabezpečenou komunikaci HTTPS.
 • Jde nám o dodržování platných právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Konkrétně zákon č. 101/2000 Sb., který se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.
 • Údaje o našich uživatelích, která považujeme za nutná a/nebo přínosná shromažďujeme a využíváme pro správné fungování našich služeb. Pro účely obnovení zapomenutého hesla jsou nám známy přihlašovací údaje do služby, které zasíláme zcela automatizovaně.

Shromažďování informací

 • Shromažďujeme statistické údaje, prostřednictvím nichž získáváme představu o tom, jakým způsobem je náš web využíván. Díky těmto údajům můžeme pracovat na neustálém zlepšování našich služeb.
 • Registrací potvrzujete naše zásady o zpracování osobních údajů, abychom vám mohli poskytovat služby v souladu s podmínkami.
 • Pokud zveřejníte jakékoliv fotografie nebo videoklipy a rozhodnete se nám sdělit citlivé údaje o sobě, výslovně souhlasíte se zpracováním Vašich údajů a jejich zveřejněním dalším uživatelům.
 • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Tyto údaje zadržujeme pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Informace, které vyžadují povolení

 • Pro správnou funkci naší služby můžeme vyžadovat přístup k fotoaparátu a informaci o Vaší poloze.
 • Náš web také zajímají technické údaje o tom, jaké používáte zařízení, operační systém nebo prohlížeč.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se konkrétně o:

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;
 • právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

Informace získané užíváním webu

 • Některé údaje, jako jsou například informace o poloze, nebo Vašem hardwaru získáváme přímo díky tomu, že využíváte naše služby. Takto shromážděné údaje následně používáme pro interní analytické účely a vylepšení našich služeb.
 • K vylepšování našich služeb využíváme cookies – cookie představuje krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, preferovaný jazyk a další nastavení.
  • Cookies slouží k celé řadě účelů. Používáme je primárně k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, ke sledování počtu návštěvníků na stránce a k ochraně Vašich dat.